Het bestuur wordt gevormd door maximaal zeven bestuurders. De bestuurders worden gekozen door de Algemene Ledenvergadering en ontvangen geen beloning voor het bestuurswerk.

De RAS is als kerkgenootschap ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 69230129.

De RAS heeft een ANBI status onder de groepsbeschikking van het NIK. RSIN 824172103

Hieronder kunt u het laatste jaarverslag downloaden.

RAS JAARVERSLAG 5781

Verslag van het bestuur 5781
Corona
Vanaf maart 2020 hebben we allen te maken met de Corona maatregelen die van overheidswege zijn
opgelegd. Ook de RAS stond vanaf dat moment voor nieuwe en ongekende uitdagingen. In overleg met de
NIHS hebben we maatregelen getroffen om sjoeldiensten zoveel als mogelijk door te laten gaan. Dankzij
medewerking van alle leden en bezoekers van de RAS hebben we de Corona buiten onze sjoel weten te
houden.
Ondanks deze beperkingen hebben de diensten tijdens de hoge feestdagen van 5781 doorgang gevonden,
echter met minder sjoelbezoekers dan normaal.
Het sjoelgebouw
Gedurende het jaar 5781 -vanaf April 2021- is er begonnen met een grootscheepse renovatie van het
gebouw. De verwachte duur van deze renovatie is geschat op ongeveer 11 maanden. Zolang als het
mogelijk was zijn de vrijdagavond en sjabbat-ochtend diensten in de bijsjoel gehouden.
Vanwege de duur van de renovatie was het duidelijk dat de diensten voor de 5782 hoge feestdagen niet
in de RAS sjoel zullen plaatsvinden. Naar alternatieve locaties voor de diensten voor de hoge feestdagen
is actief gezocht.
De verwachting is dat het gebouw in het eerste kwartaal 2022 weer in gebruik kan worden genomen.
Begroting 5782
Het sjoelbestuur bestaat momenteel uit 2 personen en het doel is om weer tot een voltallig bestuur van 5
personen te komen gedurende 5782.
Zodra de corona maatregelen het toelaten is het de bedoeling om de activiteiten weer op te pakken en
dat de RAS sjoel weer volledig kan worden opengesteld. Tevens is er een voornemen de sjoel feestelijk
weer in gebruik te nemen met een daar aan aantal projecten ter promotie van de RAS sjoel en een aantal
extra sjoel kunstvoorwerpen ten toon te stellen.
Leden van de RAS
De RAS heeft 259 koepelleden (via de NIHS) waarvan er 94 actief de RAS-sjoel steunen door middel van
een extra jaarlijkse (vrijwillige) contributie en/of een vergoeding voor de reservering van een vaste
zitplaats.